Basketbal

Basketbal is ’n spansport. Twee spanne van vyf spelers elk probeer om punte aan te teken deur ’n bal deur ’n ring te gooi wat 3,048 meter bokant die grond is.

Dit is ’n sport vir mans sowel as vroue.

 

Rig navrae aan:


 Mnr Thomas Thema
 Sportbeampte: Basketbal
 Vaaldriehoekkampus
 Mnr Cornelius Coetzer 
 Sportbeampte: Basketbal
 Mafikengkampus
 018 389 2544
 Mnr Johann Sauer
 Sport Manager : Basketbal
 Potchefstroomkampus

Ringbal, Korfbal and Sagtebal

Ringbal is ’n tradisionele Suid-Afrikaanse gesinsport wat sedert 1907 gespeel word. Dit is nie baie bekend buite Suid-Afrika nie. Dit is ’n nie-kontaksport wat deur mans sowel as vroue gespeel word, gewoonlik in afsonderlike wedstryde.

Korfbal is ’n opwindende en kreatiewe sport wat vlugvoetigheid, spoed, tegniek en visie kombineer. Die spel behels dat daar beweeg word en ’n bal aangegee word met die doel om doele aan te teken. Spanwerk en samewerking is noodsaaklik.

Sagtebal is ’n variasie van bofbal en word met ’n groter bal op ’n kleiner veld gespeel.

Rig navrae aan:


Reginah Liphuko
Sekretaresse : Sagtebal
Mafikengkampus
018 389 2405
 Johann Sauer
 Sportbestuurder : Korfbal
 Potchefstroomkampus
Conrad de Swardt
Sportbestuurder: Ringbal
Potchefstroomkampus
018 299 1056 / 082 570 7639

Ontspanningsport

Die doel van ontspanningsport is die ontwikkeling van ’n volhoubare en diverse sport-en-ontspanningstruktuur regoor al drie die kampusse van die NWU. Die beoogde struktuur moedig deelname aan, ontwikkel talent en dra by tot die gesondheid en oorkoepelende welstand van individue en groepe wat deelneem.

Die NWU moedig die voordele van sport en ontspanning aan, nie net ten opsigte van fisieke versorging nie, maar ook ten opsigte van die positiewe impak wat dit op geestelike en emosionele welstand het.

Ontspanningsport sluit in:

 • Koshuisligas
 • Ontspanningsgeleenthede
 • Denksport
 • Die NWU se fiksheidsprogram

Ontspanningsport verskaf die volgende voordele:

 • Dit bring mense byeen en verskaf geleenthede vir sosiale interaksie.
 • Dit bemagtig, inspireer en motiveer individue om te presteer.
 • Dit verskaf balans tussen akademiese verantwoordelikhede en sosiale interaksie.
 • Dit dra by tot hoër vlakke van selfrespek en selfwaarde.
 • Dit skep geleenthede vir en bevorder vrywilligerwerk onder studente.
 • Dit verskaf ’n manier vir insluiting en bring mense van verskillende rasse, gelowe en kulture byeen.
 • Dit bou eenheid.

Die NWU se fiksheidsprogram fokus op die verbetering en handhawing van ’n gesonde leefstyl, en dit bevorder die manier waarop ons fisieke aktiwiteite in ons daaglikse lewens aanpak. Studente en personeel neem deel om te sosialiseer en kulturele intervensie in ’n diverse groep mense verbeter. Die klub is om die volgende redes bekend:

 • Deelname is daar vir die langer termyn.
 • Dit het ’n konsekwente benadering.
 • Dit verbeter jou buigsaamheid en balans.
 • Dit help jou om uit jou gemaksone te kom.
 • Dit verskaf ’n genoeg tyd om jou doelwitte te bereik.
 • Dit fokus meer op die vestiging van gesonde gewoontes as op resultate.

Rig navrae aan:


Joseph Matlhong
Ontspanningsport
Vaaldriehoekkampus
016 910 3191